miercuri, 15 februarie 2012

DIRECTIVA 2006/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 martie 2006

DIRECTIVA 2006/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005, întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier (3), Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie
1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (4) și Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (5) sunt importante pentru crearea unei piețe comune pentru serviciile de transport terestru, pentru siguranța rutieră și pentru condițiile de muncă.

(2) În cartea albă „Politica europeană în domeniul transporturilor pentru 2010: timpul de a decide”, Comisia a indicat că este necesar să se intensifice controalele și sancțiunile mai ales pentru legislația socială privind activitățile de transport rutier și în special să se mărească numărul de controale, să se încurajeze schimbul sistematic de informații între statele membre, să se coordoneze
activitățile de inspecție și să se îmbunătățească formarea agenților de control.
(3) Prin urmare, este necesar să se asigure aplicarea corespunzătoare și interpretarea armonizată a normelor sociale cu
privire la transportul rutier prin stabilirea unor cerințe minime pentru verificarea uniformă și eficientă de către
statele membre a respectării dispozițiilor din domeniu. Aceste controale ar trebui să servească la reducerea și prevenirea încălcării acestor dispoziții. De asemenea, ar trebui introdus un mecanism care să asigure că întreprinderile
clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat să facă obiectul unor controale mai riguroase și mai frecvente.

(4) Riscurile cauzate de oboseala conducătorilor auto ar trebui de asemenea abordate prin aplicarea Directivei
2002/15/CE.
(5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă ar trebui nu doar să aibă ca rezultat un nivel de siguranță rutieră mai ridicat, ci și să contribuie la armonizarea condițiilor de muncă în Comunitate și la promovarea unor condiții de concurență echitabile.

(6) Înlocuirea tahografelor analogice cu tahografe digitale va permite treptat controlarea mai rapidă și mai exactă a unui volum mai mare de date și, din acest motiv, statele membre vor putea să efectueze mai multe controale. Prin urmare, este necesar ca, în ceea ce privește controalele, procentul zilelor lucrate de conducătorii de vehicule reglementate prin legislația socială care sunt verificate ar trebui să crească la 4 %.

(7) În ceea ce privește sistemele de control, acestea trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea sistemelor naționale spre
interoperabilitate și aplicabilitate la nivel european.
(8) Toate unitățile de control ar trebui să dispună de suficiente echipamente standard și de competențe legale corespunzătoare care să le permită îndeplinirea efectivă și eficace a atribuțiilor.

(9) Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura, fără a aduce atingere executării corespunzătoare a
sarcinilor impuse de prezenta directivă, o efectuare eficientă și rapidă a controalelor în trafic, în vederea finalizării
controlului în cel mai scurt timp posibil și cu o întârziere minimă pentru conducătorul auto.
(10) Pe teritoriul fiecărui stat membru ar trebui să existe un singur organism care să asigure legătura intracomunitară
cu alte autorități competente din domeniu. Acest organism ar trebui, de asemenea, să elaboreze statisticile necesare. De asemenea, statele membre ar trebui să pună în aplicare o strategie de control națională coerentă pe teritoriul lor și să
poată desemna un organism unic care să coordoneze punerea în aplicare a acesteia.
(11) Cooperarea dintre autoritățile de control ale statelor membre ar trebui să fie încurajată mai mult sub forma
unor controale concertate, inițiative de formare comune, schimbul electronic de informații și schimbul de informații și experiență.

(12) Cele mai bune practici în operațiile de control în domeniul transportului rutier, în special pentru a asigura o abordare armonizată cu privire la furnizarea dovezii privind concediul anual sau medical al conducătorilor auto, ar trebui să fie facilitate și promovate prin intermediul unui forum al autorităților de control ale statelor membre.
(13) Măsurile necesare pentru aplicarea prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor privind exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei (1).

(14) Având în vedere că obiectivul prezentei directive, anume stabilirea unor norme comune clare cu privire la condițiile minime pentru verificarea aplicării corecte și uniforme a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 și a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 din 15 martie 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (2), nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de către statele membre și, datorită necesității unei acțiuni transnaționale coordonate, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri,
în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește limitele a ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(15) Prin urmare, este necesar ca Directiva 88/599/CEE a Consiliului (3) privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește condițiile minime pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

Articolul 2
Sisteme de control


(1) Statele membre organizează un sistem de controale corespunzătoare și regulate cu privire la aplicarea corectă și consecventă prevăzută la articolul 1, atât în trafic cât și la sediile întreprinderilor tuturor categoriilor de transport.

Aceste controale cuprind în fiecare an o parte însemnată și reprezentativă a lucrătorilor mobili, conducătorilor auto, întreprinderilor și vehiculelor din toate categoriile de transport care sunt reglementate de Regulamentele (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

Statele membre se asigură că pe teritoriul lor se aplică o strategie națională de control consecventă. În acest scop, statele membre pot desemna un organism pentru coordonarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu articolele 4 și 6. În acest caz, Comisia și celelalte state membre sunt informate cu privire la aceasta.

(2) În măsura în care încă nu este cazul, până la 1 mai 2007, statele membre conferă agenților autorizați să desfăș􀀍
oare inspecții competențele legale adecvate, care să le permită să-și îndeplinească corect obligațiile cu privire la inspecții prevăzute de prezenta directivă.

(3) Fiecare stat membru organizează controale astfel încât, începând cu 1 mai 2006, să fie verificate 1 % din zilele lucrate de către conducătorii vehiculelor care fac obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85. Acest procent va ajunge la cel puțin 2 % de la 1 ianuarie 2008 și la cel puțin 3 % de la 1 ianuarie 2010.

Începând cu 1 ianuarie 2012, acest procent minim poate fi ridicat la 4 % de către Comisie, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), cu condiția ca statisticile realizate în conformitate cu articolul 3 să indice că, în medie, peste 90 % din toate vehiculele verificate sunt dotate cu un tahograf digital. La adoptarea deciziei sale, Comisia ia de asemenea în considerare eficiența măsurilor de control existente, în special disponibilitatea
la sediile întreprinderilor a datelor înregistrate de tahografele digitale.

Din numărul total de zile lucrătoare verificate, cel puțin 15 % se verifică în trafic și cel puțin 30 % la sediile întreprinderilor. De la 1 ianuarie 2008, din numărul total de zile lucrătoare verificate, cel puțin 30 % se verifică în trafic și cel puțin 50 % la sediile întreprinderilor.

(4) Informațiile transmise Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85
includ: numărul conducătorilor auto controlați în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate și numărul și tipul de încălcări semnalate, menționându-se, de asemenea, dacă s-au transportat călători sau mărfuri.

Articolul 3

Statistici

Statele membre se asigură că datele statistice colectate în cadrul controalelor organizate în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (3) sunt defalcate în următoarele categorii:

(a) pentru controale în trafic:
(i) tipul rutei (autostradă, drum național sau drum secundar),și țara în care a fost înmatriculat vehiculul verificat,
pentru evitarea oricărei discriminări;
(ii) tipul tahografului: analogic sau digital;

(b) pentru controalele la sediu:
(i) tipul activității de transport, și anume internațional sau intern, de călători sau mărfuri, în interes propriu sau în
contul altcuiva;
(ii) mărimea parcului de autovehicule al întreprinderii;
(iii) tipul tahografului: analogic sau digital.

Aceste date statistice sunt prezentate Comisiei din doi în doi ani și se publică într-un raport.

Autoritățile competente din statele membre țin evidența datelor colectate pentru anul anterior.

Întreprinderile responsabile pentru conducătorii auto păstrează pe parcursul unui an documentele, rezultatele și celelalte date pertinente care le sunt transmise de către autoritățile de control cu privire la controalele efectuate la sediul lor și/sau asupra conducătorilor auto ai acestora în trafic.

Orice alte clarificări suplimentare cu privire la definirea categoriilor menționate la literele (a) și (b) se stabilesc de către Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 4

Controale în trafic

(1) Se organizează controale în trafic în locuri diferite și la toate orele, acoperind o porțiune suficient de extinsă a rețelei de drumuri, astfel încât să fie dificilă evitarea punctelor de control.

(2) Statele membre se asigură că:

(a) se adoptă suficiente dispoziții pentru punctele de control situate pe drumuri existente sau în fază de proiect sau în apropierea acestora și, dacă este necesar, pentru ca stațiile de întreținere și alte locuri sigure de pe autostrăzi să poată funcționa ca puncte de control;
(b) se efectuează controale pe baza unui sistem de rotație aleatoriu, cu un echilibru geografic corespunzător.

(3) Elementele care trebuie verificate în cadrul controalelor în trafic sunt stabilite în anexa I partea A. În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, controalele se pot concentra asupra unui element specific.

(4) Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (2), controalele în trafic se efectuează fără discriminare. În special, agenții de control nu fac discriminări pe baza nici unuia din motivele următoare:
(a) țara în care a fost înmatriculat vehiculul;
(b) țara de reședință a conducătorului auto;
(c) țara în care își are sediul întreprinderea;
(d) punctul de plecare și de sosire al călătoriei;
(e) tipul tahografului: analogic sau digital.

(5) Agenții de control dispun de:
(a) o listă a principalelor elemente care trebuie verificate, în conformitate cu anexa I partea A;
(b) echipamente de control standard, în conformitate cu anexa II.

(6) În cazul în care, într-un stat membru, în cadrul unui control în trafic al conducătorului unui vehicul înmatriculat într-un alt stat membru se constată că există temeiuri pentru a se presupune că au fost comise încălcări care nu pot fi identificate în timpul controlului, din lipsa datelor necesare, autoritățile competente ale statelor membre în cauză își oferă asistență reciprocă pentru a clarifica situația.

Articolul 5
Controale concertate

Statele membre întreprind, cel puțin de șase ori pe an, controale concertate în trafic asupra conducătorilor auto și asupra vehiculelor care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85. Aceste controale se efectuează în același timp de către autoritățile de control a două sau mai multor state membre, fiecare acționând pe propriul teritoriu.

Articolul 6
Controale la sediile întreprinderilor

(1) Controalele la sediile întreprinderilor se organizează luându-se în considerare experiența anterioară în ceea ce privește diferitele categorii de transport și de întreprinderi. De asemenea,aceste controale se efectuează și în cazul în care în cadrul controalelor în trafic s-au constat încălcări grave ale Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

(2) Controalele la sediile întreprinderilor cuprind elementele menționate în anexa I, partea Ași partea B.

(3) Agenții de control dispun de:
(a) o listă a principalelor elemente care trebuie verificate, în conformitate cu anexa I partea A și B;
(b) echipamente de control standard, în conformitate cu anexa II.

(4) În cadrul unui control, agenții de control dintr-un stat membru țin seama de toate informațiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu rticolul 7 alineatul (1), privind activitățile întreprinderii respective în celălalt stat membru.

(5) În sensul alineatelor (1)-(4), controalele efectuate la sediile autorităților competente, pe baza documentelor sau datelor pertinente furnizate de către întreprinderi la cererea autorităților menționate anterior, au același statut ca și controalele efectuate la sediile întreprinderilor.

Articolul 7
Legătura intracomunitară

(1) Statele membre desemnează un organism cu următoarele sarcini:

(a) asigurarea coordonării cu organisme echivalente din celelalte state membre în cauză cu privire la acțiunile întreprinse în conformitate cu articolul 5;
(b) transmiterea, din doi în doi ani, a unor rapoarte statistice către Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85;
(c) responsabilitatea, în primul rând, de a asista autoritățile competente ale altor state membre, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6).

Organismul este reprezentat în cadrul comitetului menționat la articolul 12 alineatul (1).

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la desemnarea acestui organism, iar Comisia informează celelalte state membre în consecință.

(3) Schimbul de date, de experiență și de informații între statele membre este încurajat în primul rând, dar nu exclusiv, prin intermediul comitetului menționat la articolul 12 alineatul (1) și al oricărui alt organism pe care Comisia îl poate desemna în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 8
Schimbul de informații

(1) Informațiile furnizate bilateral în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 și cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 fac obiectul unui schimb între organismele desemnate notificate Comisiei în conformitate cu articolul 7 alineatul (2):
(a) cel puțin o dată la șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive;
(b) la cererea expresă a unui stat membru în cazuri particulare.

(2) Statele membre depun eforturi pentru înființarea unor sisteme pentru schimbul electronic de informații. Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), o metodologie comună pentru schimbul efectiv de informații.

Articolul 9
Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc

(1) Statele membre introduc un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc pentru întreprinderi pe baza numărului relativ și a gravității încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 comise de fiecare întreprindere. Comisia sprijină dialogul dintre statele membre pentru a încuraja uniformitatea acestor sisteme de clasificare în funcție de gradul de risc.

(2) Întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat fac obiectul unor controale mai riguroase și mai frecvente. Criteriile și normele de punere în aplicare a unui astfel de sistem sunt examinate de comitetul prevăzut la articolul 12, în vederea stabilirii unui sistem pentru schimbul de informații cu privire la cele mai bune practici.

(3) În anexa III figurează o primă listă a încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85.

În scopul definirii orientărilor cu privire la aprecierea gravității încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, Comisia poate, dacă este cazul, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), să adapteze anexa III în vederea stabilirii orientărilor cu privire la o scară comună a încălcărilor, împărțite în categorii în funcție de gravitatea acestora.

Categoria pentru cele mai grave abateri ar trebui să le includă pe cele în care nerespectarea dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 creează un risc ridicat de deces sau vătămare corporală gravă.

Articolul 10
Raport

Până la 1 mai 2009 Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport ce conține o analiză a sancțiunilor prevăzute în legislația statelor membre pentru încălcările grave.

Articolul 11
Cele mai bune practici

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), linii directoare cu privire la cele mai bune practici în domeniul controlului.

Aceste orientări se publică într-un raport bienal al Comisiei.

(2) Statele membre procedează împreună la organizarea de programe de formare cu privire la cele mai bune practici cel puțin o dată pe an și facilitează schimbul, cel puțin o dată pe an, de angajați din cadrul organismelor de legătură intracomunitară specifice cu omologii acestora din alte state membre.

(3) Comisia redactează un formular electronic imprimabil, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2), care trebuie utilizat în cazul în care un conducător auto a fost în concediu medical sau în concediu anual sau atunci când conducătorul auto a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, pe parcursul perioadei menționate la articolul 15 alineatul (7) primul paragraf prima liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(4) Statele membre se asigură că agenții de control sunt bine formați pentru executarea atribuțiilor care le revin.

Articolul 12
Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică dispozițiile articolelor 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

DIRECTIVA 2006/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005, întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier (3), Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie
1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (4) și Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (5) sunt importante pentru crearea unei piețe comune pentru serviciile de transport terestru, pentru siguranța rutieră și pentru condițiile de muncă.

(2) În cartea albă „Politica europeană în domeniul transporturilor pentru 2010: timpul de a decide”, Comisia a indicat că este necesar să se intensifice controalele și sancțiunile mai ales pentru legislația socială privind activitățile de transport rutier și în special să se mărească numărul de controale, să se încurajeze schimbul sistematic de informații între statele membre, să se coordoneze
activitățile de inspecție și să se îmbunătățească formarea agenților de control.
(3) Prin urmare, este necesar să se asigure aplicarea corespunzătoare și interpretarea armonizată a normelor sociale cu
privire la transportul rutier prin stabilirea unor cerințe minime pentru verificarea uniformă și eficientă de către
statele membre a respectării dispozițiilor din domeniu. Aceste controale ar trebui să servească la reducerea și prevenirea încălcării acestor dispoziții. De asemenea, ar trebui introdus un mecanism care să asigure că întreprinderile
clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat să facă obiectul unor controale mai riguroase și mai frecvente.

(4) Riscurile cauzate de oboseala conducătorilor auto ar trebui de asemenea abordate prin aplicarea Directivei
2002/15/CE.
(5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă ar trebui nu doar să aibă ca rezultat un nivel de siguranță rutieră mai ridicat, ci și să contribuie la armonizarea condițiilor de muncă în Comunitate și la promovarea unor condiții de concurență echitabile.

(6) Înlocuirea tahografelor analogice cu tahografe digitale va permite treptat controlarea mai rapidă și mai exactă a unui volum mai mare de date și, din acest motiv, statele membre vor putea să efectueze mai multe controale. Prin urmare, este necesar ca, în ceea ce privește controalele, procentul zilelor lucrate de conducătorii de vehicule reglementate prin legislația socială care sunt verificate ar trebui să crească la 4 %.

(7) În ceea ce privește sistemele de control, acestea trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea sistemelor naționale spre
interoperabilitate și aplicabilitate la nivel european.
(8) Toate unitățile de control ar trebui să dispună de suficiente echipamente standard și de competențe legale corespunzătoare care să le permită îndeplinirea efectivă și eficace a atribuțiilor.

(9) Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a asigura, fără a aduce atingere executării corespunzătoare a
sarcinilor impuse de prezenta directivă, o efectuare eficientă și rapidă a controalelor în trafic, în vederea finalizării
controlului în cel mai scurt timp posibil și cu o întârziere minimă pentru conducătorul auto.
(10) Pe teritoriul fiecărui stat membru ar trebui să existe un singur organism care să asigure legătura intracomunitară
cu alte autorități competente din domeniu. Acest organism ar trebui, de asemenea, să elaboreze statisticile necesare. De asemenea, statele membre ar trebui să pună în aplicare o strategie de control națională coerentă pe teritoriul lor și să
poată desemna un organism unic care să coordoneze punerea în aplicare a acesteia.
(11) Cooperarea dintre autoritățile de control ale statelor membre ar trebui să fie încurajată mai mult sub forma
unor controale concertate, inițiative de formare comune, schimbul electronic de informații și schimbul de informații și experiență.

(12) Cele mai bune practici în operațiile de control în domeniul transportului rutier, în special pentru a asigura o abordare armonizată cu privire la furnizarea dovezii privind concediul anual sau medical al conducătorilor auto, ar trebui să fie facilitate și promovate prin intermediul unui forum al autorităților de control ale statelor membre.
(13) Măsurile necesare pentru aplicarea prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor privind exercitarea competențelor de executare
conferite Comisiei (1).

(14) Având în vedere că obiectivul prezentei directive, anume stabilirea unor norme comune clare cu privire la condițiile minime pentru verificarea aplicării corecte și uniforme a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 și a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 din 15 martie 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (2), nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de către statele membre și, datorită necesității unei acțiuni transnaționale coordonate, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri,
în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește limitele a ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(15) Prin urmare, este necesar ca Directiva 88/599/CEE a Consiliului (3) privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește condițiile minime pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

Articolul 2
Sisteme de control


(1) Statele membre organizează un sistem de controale corespunzătoare și regulate cu privire la aplicarea corectă și consecventă prevăzută la articolul 1, atât în trafic cât și la sediile întreprinderilor tuturor categoriilor de transport.

Aceste controale cuprind în fiecare an o parte însemnată și reprezentativă a lucrătorilor mobili, conducătorilor auto, întreprinderilor și vehiculelor din toate categoriile de transport care sunt reglementate de Regulamentele (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

Statele membre se asigură că pe teritoriul lor se aplică o strategie națională de control consecventă. În acest scop, statele membre pot desemna un organism pentru coordonarea acțiunilor întreprinse în conformitate cu articolele 4 și 6. În acest caz, Comisia și celelalte state membre sunt informate cu privire la aceasta.

(2) În măsura în care încă nu este cazul, până la 1 mai 2007, statele membre conferă agenților autorizați să desfăș􀀍
oare inspecții competențele legale adecvate, care să le permită să-și îndeplinească corect obligațiile cu privire la inspecții prevăzute de prezenta directivă.

(3) Fiecare stat membru organizează controale astfel încât, începând cu 1 mai 2006, să fie verificate 1 % din zilele lucrate de către conducătorii vehiculelor care fac obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85. Acest procent va ajunge la cel puțin 2 % de la 1 ianuarie 2008 și la cel puțin 3 % de la 1 ianuarie 2010.

Începând cu 1 ianuarie 2012, acest procent minim poate fi ridicat la 4 % de către Comisie, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), cu condiția ca statisticile realizate în conformitate cu articolul 3 să indice că, în medie, peste 90 % din toate vehiculele verificate sunt dotate cu un tahograf digital. La adoptarea deciziei sale, Comisia ia de asemenea în considerare eficiența măsurilor de control existente, în special disponibilitatea
la sediile întreprinderilor a datelor înregistrate de tahografele digitale.

Din numărul total de zile lucrătoare verificate, cel puțin 15 % se verifică în trafic și cel puțin 30 % la sediile întreprinderilor. De la 1 ianuarie 2008, din numărul total de zile lucrătoare verificate, cel puțin 30 % se verifică în trafic și cel puțin 50 % la sediile întreprinderilor.

(4) Informațiile transmise Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85
includ: numărul conducătorilor auto controlați în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate și numărul și tipul de încălcări semnalate, menționându-se, de asemenea, dacă s-au transportat călători sau mărfuri.

Articolul 3

Statistici

Statele membre se asigură că datele statistice colectate în cadrul controalelor organizate în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (3) sunt defalcate în următoarele categorii:

(a) pentru controale în trafic:
(i) tipul rutei (autostradă, drum național sau drum secundar),și țara în care a fost înmatriculat vehiculul verificat,
pentru evitarea oricărei discriminări;
(ii) tipul tahografului: analogic sau digital;

(b) pentru controalele la sediu:
(i) tipul activității de transport, și anume internațional sau intern, de călători sau mărfuri, în interes propriu sau în
contul altcuiva;
(ii) mărimea parcului de autovehicule al întreprinderii;
(iii) tipul tahografului: analogic sau digital.

Aceste date statistice sunt prezentate Comisiei din doi în doi ani și se publică într-un raport.

Autoritățile competente din statele membre țin evidența datelor colectate pentru anul anterior.

Întreprinderile responsabile pentru conducătorii auto păstrează pe parcursul unui an documentele, rezultatele și celelalte date pertinente care le sunt transmise de către autoritățile de control cu privire la controalele efectuate la sediul lor și/sau asupra conducătorilor auto ai acestora în trafic.

Orice alte clarificări suplimentare cu privire la definirea categoriilor menționate la literele (a) și (b) se stabilesc de către Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 4

Controale în trafic

(1) Se organizează controale în trafic în locuri diferite și la toate orele, acoperind o porțiune suficient de extinsă a rețelei de drumuri, astfel încât să fie dificilă evitarea punctelor de control.

(2) Statele membre se asigură că:

(a) se adoptă suficiente dispoziții pentru punctele de control situate pe drumuri existente sau în fază de proiect sau în apropierea acestora și, dacă este necesar, pentru ca stațiile de întreținere și alte locuri sigure de pe autostrăzi să poată funcționa ca puncte de control;
(b) se efectuează controale pe baza unui sistem de rotație aleatoriu, cu un echilibru geografic corespunzător.

(3) Elementele care trebuie verificate în cadrul controalelor în trafic sunt stabilite în anexa I partea A. În cazul în care circumstanțele impun acest lucru, controalele se pot concentra asupra unui element specific.

(4) Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (2), controalele în trafic se efectuează fără discriminare. În special, agenții de control nu fac discriminări pe baza nici unuia din motivele următoare:
(a) țara în care a fost înmatriculat vehiculul;
(b) țara de reședință a conducătorului auto;
(c) țara în care își are sediul întreprinderea;
(d) punctul de plecare și de sosire al călătoriei;
(e) tipul tahografului: analogic sau digital.

(5) Agenții de control dispun de:
(a) o listă a principalelor elemente care trebuie verificate, în conformitate cu anexa I partea A;
(b) echipamente de control standard, în conformitate cu anexa II.

(6) În cazul în care, într-un stat membru, în cadrul unui control în trafic al conducătorului unui vehicul înmatriculat într-un alt stat membru se constată că există temeiuri pentru a se presupune că au fost comise încălcări care nu pot fi identificate în timpul controlului, din lipsa datelor necesare, autoritățile competente ale statelor membre în cauză își oferă asistență reciprocă pentru a clarifica situația.

Articolul 5
Controale concertate

Statele membre întreprind, cel puțin de șase ori pe an, controale concertate în trafic asupra conducătorilor auto și asupra vehiculelor care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85. Aceste controale se efectuează în același timp de către autoritățile de control a două sau mai multor state membre, fiecare acționând pe propriul teritoriu.

Articolul 6
Controale la sediile întreprinderilor

(1) Controalele la sediile întreprinderilor se organizează luându-se în considerare experiența anterioară în ceea ce privește diferitele categorii de transport și de întreprinderi. De asemenea,aceste controale se efectuează și în cazul în care în cadrul controalelor în trafic s-au constat încălcări grave ale Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

(2) Controalele la sediile întreprinderilor cuprind elementele menționate în anexa I, partea Ași partea B.

(3) Agenții de control dispun de:
(a) o listă a principalelor elemente care trebuie verificate, în conformitate cu anexa I partea A și B;
(b) echipamente de control standard, în conformitate cu anexa II.

(4) În cadrul unui control, agenții de control dintr-un stat membru țin seama de toate informațiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu rticolul 7 alineatul (1), privind activitățile întreprinderii respective în celălalt stat membru.

(5) În sensul alineatelor (1)-(4), controalele efectuate la sediile autorităților competente, pe baza documentelor sau datelor pertinente furnizate de către întreprinderi la cererea autorităților menționate anterior, au același statut ca și controalele efectuate la sediile întreprinderilor.

Articolul 7
Legătura intracomunitară

(1) Statele membre desemnează un organism cu următoarele sarcini:

(a) asigurarea coordonării cu organisme echivalente din celelalte state membre în cauză cu privire la acțiunile întreprinse în conformitate cu articolul 5;
(b) transmiterea, din doi în doi ani, a unor rapoarte statistice către Comisie în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85;
(c) responsabilitatea, în primul rând, de a asista autoritățile competente ale altor state membre, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6).

Organismul este reprezentat în cadrul comitetului menționat la articolul 12 alineatul (1).

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la desemnarea acestui organism, iar Comisia informează celelalte state membre în consecință.

(3) Schimbul de date, de experiență și de informații între statele membre este încurajat în primul rând, dar nu exclusiv, prin intermediul comitetului menționat la articolul 12 alineatul (1) și al oricărui alt organism pe care Comisia îl poate desemna în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 8
Schimbul de informații

(1) Informațiile furnizate bilateral în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 și cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 fac obiectul unui schimb între organismele desemnate notificate Comisiei în conformitate cu articolul 7 alineatul (2):
(a) cel puțin o dată la șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive;
(b) la cererea expresă a unui stat membru în cazuri particulare.

(2) Statele membre depun eforturi pentru înființarea unor sisteme pentru schimbul electronic de informații. Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), o metodologie comună pentru schimbul efectiv de informații.

Articolul 9
Sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc

(1) Statele membre introduc un sistem de clasificare în funcție de gradul de risc pentru întreprinderi pe baza numărului relativ și a gravității încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 comise de fiecare întreprindere. Comisia sprijină dialogul dintre statele membre pentru a încuraja uniformitatea acestor sisteme de clasificare în funcție de gradul de risc.

(2) Întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat fac obiectul unor controale mai riguroase și mai frecvente. Criteriile și normele de punere în aplicare a unui astfel de sistem sunt examinate de comitetul prevăzut la articolul 12, în vederea stabilirii unui sistem pentru schimbul de informații cu privire la cele mai bune practici.

(3) În anexa III figurează o primă listă a încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85.

În scopul definirii orientărilor cu privire la aprecierea gravității încălcărilor Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 și ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, Comisia poate, dacă este cazul, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), să adapteze anexa III în vederea stabilirii orientărilor cu privire la o scară comună a încălcărilor, împărțite în categorii în funcție de gravitatea acestora.

Categoria pentru cele mai grave abateri ar trebui să le includă pe cele în care nerespectarea dispozițiilor relevante ale Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 sau ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 creează un risc ridicat de deces sau vătămare corporală gravă.

Articolul 10
Raport

Până la 1 mai 2009 Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport ce conține o analiză a sancțiunilor prevăzute în legislația statelor membre pentru încălcările grave.

Articolul 11
Cele mai bune practici

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (2), linii directoare cu privire la cele mai bune practici în domeniul controlului.

Aceste orientări se publică într-un raport bienal al Comisiei.

(2) Statele membre procedează împreună la organizarea de programe de formare cu privire la cele mai bune practici cel puțin o dată pe an și facilitează schimbul, cel puțin o dată pe an, de angajați din cadrul organismelor de legătură intracomunitară specifice cu omologii acestora din alte state membre.

(3) Comisia redactează un formular electronic imprimabil, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (2), care trebuie utilizat în cazul în care un conducător auto a fost în concediu medical sau în concediu anual sau atunci când conducătorul auto a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, pe parcursul perioadei menționate la articolul 15 alineatul (7) primul paragraf prima liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(4) Statele membre se asigură că agenții de control sunt bine formați pentru executarea atribuțiilor care le revin.

Articolul 12
Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică dispozițiile articolelor 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu